Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Hướng dẫn Arduino 20: Ngắt trong Arduino

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT 11 - Cảm biến robot (số 2)

Cảm biến siêu âm SRF05 - đo khoảng cách- Cảm biến robot (số 3)

Cảm biến âm thanh CN07-Cảm biến robot (số 4)

Cảm biến âm thanh CN07-Cảm biến robot (số 4)

Cảm biến chuyển động HC SR-501- Cảm biến robot (số 1)

Cảm biến chuyển động HC SR-501- Cảm biến robot (số 1)